Persondatapolitik

1. Indledning

Denne persondatapolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvordan Type1, cvr.nr. 41133945, behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Databeskyttelse er vigtigt for Type1, og derfor har vi truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre at vi overholder alle regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Persondatapolitikken er gældende for din brug af Type1s hjemmeside og dit kundeforhold til Type1, og for hvordan Type1 anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden, er i kontakt med os via telefonen eller køber et medlemskab.

Når du besøger hjemmesiden, henvender dig til os og/eller gør brug af vores medlemskab, accepterer du samtidigt vores behandling af personoplysninger, som følger af persondatapolitikken.

2. Dataansvarlig

Typ1 er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den aftale/kontrakt, vi har indgået med dig.

Kontaktoplysninger

Foreningen Type1 – Tænketank for Diabetes
c/o Tine Filges
Strandvejen 84, 2. th.
2900 Hellerup
Ring: 26 22 14 12
Mail: Tine Filges

3. Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor?

Vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med vores administration af dit kundeforhold og funktionaliteten af vores services. Generelt indsamler vi personoplysningerne, når du kontakter os (fx via telefon eller mail) eller gøre brug af vores tjenester. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig. Når du bestiller et et oplæg, workshop eller medlemsskab via vores hjemmeside, via telefon eller email, så indsamler vi også oplysninger om dig. Det gør vi dels, fordi der er tale om et løbende mellemværende mellem dig og Type1.

Nedenfor kan du læse om nogle af de øvrige indsamlinger af oplysninger, vi foretager.

Hjemmesiden og cookies

At købe medlemsskab og udnytte tjenesterne på vores hjemmeside forudsætter, at du afgiver visse personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler på vores hjemmeside, kan fx omfatte navn, e-mailadresse, privatadresse og lignende identifikationsoplysninger samt kreditkortoplysninger. Vi indsamler ligeledes personoplysninger for at kunne gennemføre din bestilling eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter, til brug for interne markedsundersøgelser, marketing og statistik, og for at kunne sende dig informationer og andre oplysninger om vores tjenester og virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om, hvilke funktioner du anvender på hjemmesiden blandt andet for bedre at kunne optimere vores hjemmeside.

Kun de personer, som afgiver samtykke til at modtage direkte markedsføring såsom nyhedsbreve, opkald, sms, tilbud mv., vil modtage dette fra os. Du har altid mulighed for efterfølgende at afmelde dig igen.

Sociale medier

Type1 bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier. Herunder de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos fx Facebook og LinkedIn, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag. Formålet er branding og markedsføring af Type1.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er legitime interesser i at gøre indhold tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Type1, til brug for branding og markedsføring. Oplysningerne slettes, når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling mv.) tilbage.

Henvendelse til os

Når du henvender dig til os, indsamler og behandler vores medarbejdere personoplysninger om dig i overensstemmelse med Type1s interne retningslinjer for behandling af personoplysninger. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan varetage din henvendelse. En henvendelse kan fx vedrøre ændringer i aftaleforholdet og betalingsoplysninger mv.

Analyse og test

I Type1 behandler vi dine personoplysninger til brug for analyser, test og statistikker. Vi bruger bl.a. oplysninger om dit forbrug, så vi kan optimere og udvikle vores produkter samt vores øvrige ydelser til dig som kunde. Behandlingen sker så vidt muligt med anonymiserede data.

Vi bruger endvidere persondata indsamlet via hjemmesiden og digitale tjenester til at foretage analyse og test samt føre statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmeside og digitale platforme. Vi anvender kun statistikken i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan få et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere vores kunder anvender.

4. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Type1s formål med at behandle dine personoplysninger er først og fremmest at administrere dit kundeforhold og yde dig kvalificeret kundeservice. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendig for, at vi kan levere et godt produkt til dig samt yde dig en fyldestgørende og optimal service.

Udover ovenstående behandler vi personoplysninger til følgende:

 • Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering
 • Til videreudvikling og forbedring af vores digitale tjenester fører vi statistik over, hvordan vores brugere tilgår og benytter websites og andre digitale tjenester. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i, hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender
 • Til at kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites, produkter og services
 • Til administration af forskellige tiltag, hvis du fx du deltager i en event eller workshop, bruger vi de oplysninger, du giver os i forbindelse med det pågældende tiltag
 • Revision samt analyser til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi har indsamlet oplysningerne til.

5. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for at beskytte dine personoplysninger, når du kommunikerer med os i relation til vores udbud af services, tjenester og vores administration af dit kundeforhold. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med til enhver tid gældende regler for databeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:

 • Dit frivilligt afgivne, specifikke og informerede samtykke til behandlingen af specifikke formål, såsom verificering af kreditværdighed
 • Opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, herunder særligt i relation til dit kundeforhold med os, overholdelse af en retlig forpligtelse, fx Type1s forpligtelse til at dokumentere regnskabsmateriale, og/eller
 • At overholde en retlig forpligtelse vi er pålagt, herunder bl.a. bogføringsmateriale
 • Vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne, som ikke anses for at overstige dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne interesser er fx vurdering af din kreditværdighed, fakturering for ydede services, vores kommunikation til dig, hvis Type1 har nogen spørgsmål til specifikke services, opbevaring af data til dokumentationsformål og håndtering af en aktuel eller potentiel retlig tvist samt fastholdelse og forbedring af kunderelationen med dig

6. Modtagere af dine personoplysninger

Type1 udveksler i nogle tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter, samarbejdspartnere eller tredjepartsleverandører. Hvis sådanne parter behandler dine personoplysninger på vegne af Type1, vil disse tredjeparter ikke være berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette. Type1 indgår lovpligtige databehandleraftaler med samtlige tredjeparter, der behandler data på vegne af Type1s.

Vores websites kan også indeholde links til tredjepart-websites, og nogle af vores digitale tjenester kan også give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som fx Facebook og LinkedIn. Når disse tjenester benytter personoplysninger, der er indsamlet hos dem fx til forbedring af selskabets reklamesystem, kan tjenesterne og Type1 anses for at være fælles dataansvarlige.

Vi henviser i den forbindelse til den pågældende tjenestes datapolitik. I andre henseender har vi ingen kontrol over, hvordan tredjepartswebsites og -tjenester behandler dine personoplysninger og er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler persondata.

Når det er relevant, indhenter vi oplysninger fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre, fx i forbindelse med kreditvurdering. Vi kan i visse tilfælde indkøbe offentligt tilgængelige persondata fra tredjepart og samkøre disse med vores egne data.

7. Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, fx. hvis Type1 anvender en tredjepartsleverandør, som er placeret i et tredjeland. Type1 sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette medfører, at enhver part, uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, fx ved at binde sig til EU-U.S. Privacy Shield eller indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Type1. Hvis du har nogen spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte Type1 (se kontaktinformationer nederst i dokumentet).

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores websites og øvrige digitale tjenester. Vi passer godt på dine oplysninger og opbevarer dem på følgende måde.

 • Vi opbevarer dine personoplysninger og dialog med os i 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis lovgivningen kræver det. Vi opbevarer således materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår
 • Er du ikke længere kunde, men har en sagsbehandling kørende med os, gemmer vi din korrespondance med os, så længe det er relevant af hensyn til sagsbehandlingen
 • Personoplysninger, vi registrerer via kontaktformularer på vores hjemmeside, gemmer vi maksimalt i 12 måneder
 • Data udfyldt i kontaktformularer til at indhente specifikke samtykker som fx markedsføringssamtykke opbevarer vi, indtil du selv beder om at blive slettet eller selv sletter dit samtykke
 • Vi sletter oplysninger om eventuelle lovovertrædelser, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndigheder.

9. Dine rettigheder

Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Type1 behandler om dig. Type1 skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som vi behandler (i udgangspunktet gratis) eller i elektronisk form, hvis anmodningen er indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form.

Ret til berigtigelse
Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning (“retten til at blive glemt”)
Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.

Ret til begrænsning
Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Type1s behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet
Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis teknisk muligt. Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Ret til indsigelse
Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Type1s behandling af dine personoplysninger.

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

I udgangspunktet har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig fx automatiske kreditværdighedsvurderinger. Denne rettighed finder dog ikke anvendelse, hvis bl.a. den automatiske afgørelse og profilering er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Type1.

Er behandlingen af dine personoplysninger baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Type1s behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget kundens henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside hvad dine rettigheder er.

10. Indgivelse af klage

Ønsker du, at indgive en klage angående Type1s behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Foreningen Type1 – Tænketank for Diabetes
c/o Tine Filges
Strandvejen 84, 2. th.
2900 Hellerup
Ring: 26 22 14 12
Mail: Tine Filges

Bliver din klage ikke behandlet tilfredsstillende af Type1, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

11. Ændringer til denne persondatapolitik

Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Er ændringerne til denne persondatapolitik indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret herom, via Type1s hjemmeside.

12. Ikrafttrædelsesdato

for den seneste opdatering af denne persondatapolitik: 6. juni 2020