Vedtægter

Vedtægter

Bag Type1 – Tænketank for Diabetes står Foreningen Type 1. Du kan findes foreningens vedtægter her på siden i fuld tekst og som pdf.

Dette sæt vedtægter blev vedtaget oktober 2020.

Der findes ingen generel lovgivning, der kræver, at en forening skal have vedtægter, eller at vedtægterne skal have et bestemt indhold. Men i praksis bør alle foreninger have vedtægter. Vedtægterne kan være mere eller mindre omfattende alt efter foreningens formål, da vedtægter har karakter af en aftale indgået mellem foreningens medlemmer.

Vedtægterne angiver de spilleregler, som medlemmerne er enige om, skal være gældende for det fællesskab, som foreningen er.

Vedtægter for Foreningen Type 1 – diabetes. viden. netværk.                          

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Foreningen Type 1.  

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningen er en non-profit, ikke religiøs og partipolitisk uafhængig forening, som organiserer alle med interesse for diabetes type 1 og tilsvarende komplekse kroniske sygdomme og medicinske tilstande (herefter omtales kun type1 diabetes eller type 1, men type 1,5, LADA, Mody, 3c og lignende er også inkluderet), samt andre personer, som sympatiserer med foreningens formål og som vil arbejde i foreningens ånd. 

Foreningen er landsdækkende og uafhængig af andre foreninger, der omhandler type 1 diabetes i Danmark. 

Stk. 2. Foreningens formål er at: 

 1. Fremme forståelsen for og kendskabet til type 1 diabetes i civilsamfundet, i det politiske system og i den offentlige debat. 
 • Skabe muligheder for, at personer med type 1 diabetes får et så godt liv, at de kan opnå̊ det bedste udbytte ud fra den enkeltes ressourcer og forudsætninger.  Herunder sikre adgang til den mest effektive medicinske behandling, hjælpemidler og pleje.
 • Udvikle dialogen og netværket mellem personer med type 1 diabetes og mellem familier med børn, unge eller seniorer med type 1 diabetes.
 • Formidle viden om at leve med type1 diabetes til personer med type 1 diabetes og andre – herunder til personer med nærtstående (børn, unge eller pårørende til seniorer) med diabetes og til de sundhedsprofessionelle, der arbejder med personer med type 1 diabetes.
 • Påvirkning af samfundet for at skabe de bedst mulige rammer og strukturer for gruppen af børn og unge og gruppen af seniorer med type 1 diabetes. 
 • Fremme aktiviteter, der har en helhedsorienteret, evidensbaseret sundhedstilgang til personer med type 1 diabetes.  
 • At arbejde for at fremme og gennemføre mere forskning i livet med type 1 diabetes.

Stk. 3. Foreningens formål søges opfyldt ved:

 • At støtte etablering, udvikling og drift af den socialøkonomiske virksomhed Type1 – Tænketank for diabetes, økonomisk, fagligt og demokratisk.
 • At deltage i eller gennemføre udviklingsaktiviteter, netværksarbejde og i den offentlige debat i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Type1 – Tænketank for diabetes.
 • At samarbejde med dem, som har interesse i at fremme foreningens formål.
 • At organisere frivilligt arbejde der kan fremme foreningens formål.

§ 3. Medlemskab og kontingent

Stk. 1. Personer over 18 år med type 1 diabetes, forældre eller værger til børn og unge mellem 0-25 år, der har type 1 diabetes samt personer, der personligt passer, yder omsorg for eller arbejder professionelt med personer med type 1 diabetes som tilslutter sig foreningens formål og ønsker at bidrage i arbejdet kan søge om medlemskab af foreningen.

Bestyrelsen er beslutningsorgan i forhold til optagelse af nye medlemmer i foreningen.

Stk. 2. Indmeldelse som medlem sker ved henvendelse til foreningen. Medlemskabet er gyldigt, når indmeldelsen er godkendt af bestyrelsen og medlemmet har betalt kontingent. 

Stk. 3. Som støttemedlemmer kan optages enhver person, institution, forening, virksomhed mm som tilslutter sig foreningens formål og ønsker at støtte arbejdet med at opfylde dette.

Støttemedlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter samt deltage på foreningens generalforsamlinger, men har ikke stemmeret og kan ikke blive valgt til bestyrelsen. 

Stk. 4. Indmeldelse som støttemedlem sker ved bankoverførsel, mobilepay eller henvendelse til foreningens formand eller næstformand eller på foreningens eventuelle hjemmeside. Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent og indmeldelsen er godkendt af foreningen.

Stk. 5. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller næstformand eller via foreningens eventuelle hjemmeside. Udtrådte medlemmer har ikke krav på at få refunderet kontingent for den resterende del af regnskabsåret.

Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for fuldt medlemskab, jfr. stk. 1, udtræder automatisk som medlemmer og anses som støttemedlemmer indtil de eventuelt vælger at udtræde.

Stk. 6. Medlemmer og støttemedlemmer, betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet kan være af forskellige størrelse for medlemmer og støttemedlemmer og forskelligt for enkeltmedlemmer og institutioner, foreninger, virksomheder mm.

Årskontingentet for det følgende år opkræves i december. . Betaler man ikke rettidigt slettes man af medlemslisten med mulighed for genoptagelse ved betaling.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter tidspunktet for den ordinære generalforsamling, der afholdes en gang årligt inden 1. juni. 

Stk. 3. Indkaldelse skal ske af formanden med mindst 21 dages varsel via mail og skal omfatte den af bestyrelsen fastsatte dagsorden, minimum med følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Beretning fra den socialøkonomiske virksomhed Type1 – tænketank for diabetes
 5. Vedtagelse af anbefaling om fokusområder til den socialøkonomiske virksomhed Type1 – tænketank for diabetes for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årskontingent
 8. Valg af formand (hvert andet år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt valg af 1. suppleant og 2. suppleant 
 10. Valg af revisor samt suppleant (begge vælges hvert år)
 11. Eventuelt 

Stk. 4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes af formanden samlet til alle medlemmer.

Stk. 5. Som bilag til indkaldelsen udsendes revideret årsregnskab samt forslag til budget for indeværende år og mindst et yderligere år. Det budget der blev vedtaget året før fremlægges med de revisioner af budgettet, som bestyrelsen foreslår. 

Forslag til kontingent fremsendes sammen med forslag til budget. 

Stk. 6. Møde- og taleberettigede på generalforsamlingen er medlemmer og støttemedlemmer samt bestyrelse og direktion fra den socialøkonomiske virksomhed Type 1 -Tænketank for diabetes. 

Medlemmer er stemmeberettigede (én stemme hver) på generalforsamlingen, såfremt de har været medlem i mindst 14 dage. 

Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Der kan stemmes med fuldmagt til et andet medlem dog max en fuldmagt per medlem.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis minimum 1/3 af de fremmødte medlemmer skulle ønske det, skal der være skriftlig afstemning. 

Beslutning om vedtægtsændringer kan vedtages med kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. 

5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at det er kommet til formandens kundskab, at 1/3 af medlemmerne ønsker afholdt en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Formanden indkalder til den ekstraordinære generalforsamling via mail med den dagsorden, der ønskes behandlet. Indkaldelsesfristen for ekstraordinære generalforsamlinger er 3 uger.

§ 6 Dirigent m.m.

Stk. 1. Den af generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) valgte dirigent leder generalforsamlingen og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om gyldigheden af generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 2. Der udarbejdes et kort referat af generalforsamlingen , der underskrives af dirigenten, og fordeles til alle medlemmer på samme måde som indkaldelser til generalforsamlingerne eller ved opslag på foreningens eventuelle hjemmeside.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3- 5 medlemmer.  Formanden og øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.. således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. I foreningens første år vælges halvdelen af bestyrelsen for 2 år og den anden halvdel for 1 år.

Stk. 2. Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen.. På bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med valg af næstformand samt andre poster, som bestyrelsen måtte vælge at oprette. 

Stk. 3. 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møde uden stemmeret. Såfremt der er forfald, indtræder 1. suppleanten, dernæst 2. suppleanten i bestyrelsen, frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan til enhver tid tage beslutning om at nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper – herunder med ekstern deltagelse – til varetagelse af rådgivning og lignende opgaver.

Stk. 6. Der udarbejdes og opbevares beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder. 

Et bestyrelsesmedlem der er uenig i en beslutning har ret til at få sin mening ført til referat. 

Referaterne godkendes af mødedeltagerne på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 8 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk 2. Bestyrelsen afholder generalforsamling og vælger bestyrelse for foreningens datterselskab, Type 1 – Tænketank for diabetes ApS, når denne er etableret som en socialøkonomiske virksomhed eller anden juridisk person. Indtil da drives tænketanken som en integreret del af foreningen Type 1.

§ 9 Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår er fra stiftelsen til 31. december 2020.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Det kan enten være et medlem af foreningen eller en revisor udefra. Den pågældende må ikke være medlem af bestyrelsen for foreningen eller datterselskabet.  Såfremt revisor fratræder hvervet overtager den valgte suppleant.

§ 10 Bidrag, indtægter

Foreningens økonomi finansieres vha. kontingenter, fundraising, sponsorater, arv, medlemsbidrag, offentlige tilskud, frivillige bidrag fra private og virksomheder samt om muligt også̊ af tipsmidler.

§ 11 Tegningsregel og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem.. I tilfælde af formandens forfald tegnes bestyrelsen af næstformand og yderligere et bestyrelsesmedlem.  Endvidere kan foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsen kan meddele sædvanligt prokura.

Stk. 2. Optagelse af lån eller andre gældsforpligtelser til foreningen kræver godkendelse på en generalforsamling. Det samme gælder lejeaftaler eller lignende, der vil kræve årlige ydelser på mere end kr. 50.000.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningens medlemmer økonomisk ud over det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. 

§ 12 Opløsning

Stk. 1. Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun ske, hvis det vedtages på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) med dette punkt på dagsordenen, såfremt det vedtages af et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer. Såfremt der opnås et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, men disse ikke udgør mindst 2/3 af samtlige medlemmer, kan opløsning vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en ny generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage og højst 40 dage senere.  

Stk. 2. Ved ophævelse af foreningen doneres foreningens midler og eventuelle aktiver til forskning eller velgørenhed i tråd med foreningens formål.

§ 13 Ikrafttræden

Foreningen blev stiftet med virkning fra den 3. februar 2020. De herinævnte vedtægter træder i kraft denne dag.

Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2020 med virkning denne dato.